Pensum Jura

Pensum for Jura

Du kommer igennem følgende fag

Hvad er jura, ret og retfærdighed – og hvordan tænker en jurist? Disse spørgsmål er i fokus i holdet første fag. Her går vi i dybden med retssystemets opbygning og den metode jurister anvender i deres arbejde. Desuden bliver du introduceret til grundbegreber, retskilder og domsanalyse.

Du har måske set det i Amerikanske film eller den danske TV-serie ”forsvar”: Advokater, der fremlægger juridiske argumenter, i et forsøg på at overbevise dommerstanden om deres klients uskyld eller rettigheder. Det kalder man at ’procedere’. I faget ’Processpil’ bliver du og din studiegruppe trænet i at tænke som advokater, ved at forberede juridiske argumenter i fiktive retssager i klassen. I skal forsvare jeres case mod andre studiegrupper, så I får juraen helt ind under huden. Faget adskiller sig fra de øvrige fag ved at være praksisorienteret. Du skal nemlig bruge de værktøjer, du lærer i dette fag, til at procedere i de andre fag fremadrettet.

Hvordan foregår en retssag? Kan din nabo hive dig i retten, hvis du nægter at fælde et træ, der spolerer deres udsigt? Faget civilproces går i dybden med domstolssystemets opbygning og virke med særligt fokus på civile sager – dvs. private sager mellem borgere. Her bliver du introduceret til centrale begreber og de vigtigste principper bag retssagsbehandling i Danmark.

Hvad har Peter Lundin, Peter Madsen og Peter Sørensen til fælles, udover fornavn? Alle tre har været anklaget for forbrydelser mod liv og legeme! Hvor de to førstnævnte blev kendt skyldig og idømt livstid for overtrædelse af Straffelovens §237 om manddrab, blev Silkeborg FC’s fodboldtræner frikendt for vold mod sin ekskone. Strafferet er faget, hvor vi går i dybden med reglerne for strafbare handlinger og undersøger, hvilke forhold der kan medføre straf og hvilke der kan være fritaget for straf f.eks: selvforsvar, uagtsomhed og vildfarelser mv.

Hvad betyder culpa, principalansvar og ’bonus pater familias’? Er en mundtlig aftale lige så bindende som en skriftlig? Erstatning og kontrakt er en af de klassiske juridiske discipliner og handler om de grundlæggende regler inden for erstatnings-, aftale- og køberetten.

Kan du virkelig arve fra ham din rige onkel fra Montenegro? Må adoptivsøskende egentligt gifte sig med hinanden? I dette fag går vi i dybden med familie- og arveretlige problemstillinger såsom testamenter, arvesager samt indgåelse og retsvirkninger af ægteskab.

Hvilke rettigheder har du som borger, når du er i dialog med det offentlige? Hvilke forpligtelser har du? Offentlige myndigheder, såsom ministerier, styrelser og politiet er underlagt regler om sagsbehandling. I dette fag lærer du om klageinstanser, aktindsigt og den jura, der eksisterer mellem borgere og den offentlig administration.

Hvad sker der, hvis en aftale ikke overholdes korrekt? Hvad er forskellen på faktiske og retlige mangler? Obligationsret har ikke meget med ’aktier og obligationer’ at gøre, selvom navnet kunne antyde det, men er derimod en af formuerettens hoveddiscipliner. Faget omhandler aftaleparters rettigheder og forpligtelser over for hinanden og hvilke konsekvenser det kan få, hvis parternes aftale ikke overholdes.

Hvad sker der, hvis en låntager går konkurs eller erklæres insolvent før lånet er tilbagebetalt? Hvem har ret til en værdigenstand, hvis det er blevet solgt til to forskellige personer og begge hævder at være retmæssig ejer? I dette fag beskæftiger vi os med pantebreve, konkursbehandling og en række retlige konflikter i forbindelse med skyldsforhold.

Ytringsfrihed, tortur og privatlivets fred er blot nogle af de temaer menneskeretten beskæftiger sig med. I dette fag kigger vi nærmere på Grundlovens frihedsrettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og vi går i dybden med en masse sager fra den virkelige verden.

På StudieAkademiet skal du gennemføre 2 eksamener. Den ene eksamen er en afslutning på det akademiske grundforløb og tilrettelægges som en skriftlig gruppeeksamen i December, hvor du og din studiegruppe skal demonstrere jeres akademiske formidlingsevner. Den anden eksamen er en individuel mundtlig fremlæggelse af et af de juridiske fag fra pensum á 30 minutters varighed. Eksamen vil finde sted i Februar som afslutning på uddannelsen.

Informationsmøder

Kom og hør hvordan uddannelsen kan hjælpe dig! Her kan du blive klogere på hvem vi er, hvor det foregår og hvad forløbet indeholder.

Juli, august og september 2020

Skoubogade 1, 2. sal 1158 København K eller
Ceresbyen 24, Bygning B, 8000 Aarhus

Tilmeld dig informationsmødet her – deltagelse er gratis og uforpligtende