Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Den ansvarlige for behandling af dine personoplysninger er:

StudieAkademiet
c/o Jurainstituttet ApS
Skoubogade 1, 2. sal
1158 København K

CVR-nr.: 16223247

info@studieakademiet.dk
Telefon: 69 16 07 46

Beskrivelse af databehandlingen

Markedsføring:

Formål: Per­so­nop­lys­nin­ger anven­des til mar­keds­førings­mæs­si­ge formål, her­un­der at mål­ret­te vores kom­mu­ni­ka­tion med dig på bag­grund af dine inter­es­se- og foku­s­om­rå­der samt sen­de dig rele­vant mar­keds­føring i form af bl.a. nyheds­bre­ve.

Kategorier af personoplysninger: Vi behand­ler føl­gen­de kate­go­ri­er af per­so­nop­lys­nin­ger om dig:
Almin­de­li­ge per­so­nop­lys­nin­ger:
– Navn, adres­se, email, tele­fon­num­mer
– Oplys­nin­ger om din alder og beskæf­ti­gel­se.

Kilder: Vi indsamler oplysninger direkte fra dig, baseret på din henvendelse til instituttet via:

– Kontaktformularer fra hjemmeside
– Kontaktformularer fra sociale medier
– Kontaktformularer fra online kilder

Behandlingsgrundlag: Vi behand­ler dine per­so­nop­lys­nin­ger som beskre­vet oven­for base­ret på føl­gen­de behand­lings­grund­lag:
– at kun­ne mål­ret­te vores kom­mu­ni­ka­tion mod mål­grup­per, som er sær­ligt rele­van­te i for­hold til vores uddannelser og kurser,
– at vur­de­re om du rent fak­tisk er i mål­grup­pen for vores ydel­ser, og
– at kom­me i dia­log med poten­ti­el­le elever/kursister med hen­blik på optagelse på en af vores uddannelser eller kurser.

Modtagere: Vi kan dele dine per­so­nop­lys­nin­ger med:
Eksterne samarbejdspartnere, her­un­der IT-leve­randører, sup­port og undervisere, som vi sam­ar­bej­der med for at assi­ste­re StudieAkademiet.

Opbevaring: Vi vil opbe­va­re per­so­nop­lys­nin­ger så læn­ge det er nød­ven­digt til de formål, der er nævnt.
– Oplys­nin­ger ind­sam­let som grund­lag for at kon­tak­te dig slet­tes, hvis du anmoder os om ikke at kontakte dig igen.

Administration af elever:

Formål: Per­so­nop­lys­nin­ger anven­des til at administrere dit uddannelseforløb hos StudieAkademiet.

Kategorier af personoplysninger: Vi behand­ler føl­gen­de kate­go­ri­er af per­so­nop­lys­nin­ger om dig:
Almin­de­li­ge per­so­nop­lys­nin­ger:
– Navn, adres­se, email, tele­fon­num­mer
– Oplys­nin­ger om din alder og beskæf­ti­gel­se.

Kilder: Vi indsamler oplysninger direkte fra dig, baseret på din henvendelse til StudieAkademiet via:

– Kontaktformularer fra hjemmeside
– Kontaktformularer fra sociale medier
– Kontaktformularer fra online kilder

Behandlingsgrundlag: Vi behand­ler dine per­so­nop­lys­nin­ger som beskre­vet oven­for base­ret på føl­gen­de behand­lings­grund­lag:
– at kun­ne tilrettelægge og gennemføre dit uddannelsesforløb
– at kunne kommunikere og informere målrettet under dit uddannelsesforløb.

Modtagere: Vi kan dele dine per­so­nop­lys­nin­ger med:
Eksterne samarbejdspartnere, her­un­der IT-leve­randører, sup­port og undervisere, som vi sam­ar­bej­der med for at assi­ste­re StudieAkademiet.

Opbevaring: Vi vil opbe­va­re per­so­nop­lys­nin­ger så læn­ge det er nød­ven­digt til de formål, der er nævnt.
– Oplys­nin­ger ind­sam­let som grund­lag for at kon­tak­te dig slet­tes, hvis du anmoder os om ikke at kontakte dig igen.
– Dog opbevares personoplysninger højst fem år efter endt uddannelsesforløb.

Dine Rettigheder

Du har føl­gen­de ret­tig­he­der:

  • Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger. 
  • Du har også ret til at mod­sæt­te dig behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger og få behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger begræn­set. 
  • Sær­ligt har du en ube­tin­get ret til at mod­sæt­te dig behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger til brug for direk­te mar­keds­føring
  • Hvis behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger er base­ret på dit samtyk­ke, har du ret til at til­ba­ge­kal­de dit samtyk­ke til enhver tid. Din til­ba­ge­kal­del­se vil ikke have betyd­ning for lov­lig­he­den af behand­lin­gen fore­ta­get inden din til­ba­ge­kal­del­se af dit samtyk­ke. 
  • Du har ret til at mod­ta­ge de per­so­nop­lys­nin­ger, som du selv har afgi­vet, i et struk­tu­re­ret, almin­de­ligt anvendt og maskin­læs­bart for­mat (data­porta­bi­li­tet). 
  • Du kan altid ind­gi­ve en kla­ge til en data­be­skyt­tel­ses­til­syns­myn­dig­hed – i Dan­mark vil det være Data­til­sy­net, Bor­ger­ga­de 28, 1300 Køben­havn K – se mere på www.data­til­sy­net.dk

Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os på info@studieakademiet.dk.